22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

NovostiUpoznajte se sa
ZADACIMA I OBAVEZAMA SAVETNIKA ZA BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU.


Ljubomir Petrović, Duško Vujanović, Dragutin Jovanović: Savetnik za bezbednost transporta opasnog tereta – zadaci i obaveze, Naučno stručni skup: Ka održivom transportu 2013 – Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike “TransportLog”, Novi Sad 2013.god.

>>

OBAVEŠTENJE


Preduzeće “Trigon inženjering”d.o.o. iz Zemuna, dobilo je licencu br.04/2014, za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, u skladu sa odeljkom 1.8.3 ADR/RID/ADN i Zakonom o transportu opasnog tereta, Službeni glasnik R. Srbije 88/2010, članovi  18, 19, 20, 21 i 22.

 

 https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/transport-opasne-robe-savetnik-za-bezbednost

Prema planu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture R. Srbije, utvrđeni su sledeći termini za polaganje ispita kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta za 2020. godinu:

  • 26. februar 2021. godine (petak) od 10:00 časova;.
  • 10. jun.2021. godine (četvrtak) od 10,00 časova;.
  • 07. oktobar 2021. godine (četvrtak) od 10,00 časova..

Pripremna nastava za polaganje ispita koji je predviđen za termin 26. februar 2021. godine biće organizovana u ZEMUNU, Ulica 22. Oktobra br. 27 (DVD Matica – Vatrogasni dom) prema sledećem planu:

Ponedeljak, 01.02.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Utorak, 02.02.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Sreda, 03.02.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Četvrtak, 04.02.2021. god.
08,30 - 12,00 h

Predavač:
Rajko Dobrijević dipl. inž. maš.
Radioaktivne materije, klasa 7 ADR

(ADR)
(RID)
(ADN)
12,00 - 15,30 h

Predavač:
Anđelić Gordana dipl. inž. saob.
Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

(RID)
Petak, 05.02.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavač:
Radovan Petrović dipl. inž. saob.
Konsultacije i objašnjenja ispitnih pitanja

(ADR)
(RID)
Subota, 06.02.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavač:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.

(ADN)
DODATNO: Konsultacije za ispit u trajanju od četiri nastavna časa u petak 19.02.2021. godine, od 09:00 časova.Pripremna nastava za polaganje ispita koji je predviđen za termin 10. jun 2021. godine biće organizovana u ZEMUNU, Ulica 22. Oktobra br. 27 (DVD Matica – Vatrogasni dom) prema sledećem planu:

Sreda, 12.05.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Četvrtak, 13.05.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Petak, 14.05.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Subota, 15.05.2021. god.
08,30 - 12,00 h

Predavač:
Rajko Dobrijević dipl. inž. maš.
Radioaktivne materije, klasa 7 ADR

(ADR)
(RID)
(ADN)
12,00 - 15,30 h

Predavač:
Anđelić Gordana dipl. inž. saob.
Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

(RID)
Nedelja, 16.05.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.

(ADN)

Ponedeljak, 17.05.2021. god.
08,30 - 15,30 h

Predavač:
Radovan Petrović dipl. inž. saob.
Konsultacije i objašnjenja ispitnih pitanja

(ADR)
(RID)
DODATNO: Konsultacije za ispit u trajanju od četiri nastavna časa u subotu 05.06.2021. godine, od 09:00 časova.


Za kandidate koji polažu prema programu samo za drumski saobraćaj (program ADR) ili programu za železnički saobraćaj (program RID), cena je 63.000,00 RSD. bez PDV.

Cena obuke za kandidate za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta u skladu sa ADR/RID  je 70.000,00 RSD, bez PDV.

U cenu je pored obuke uključeno:

    - Ukoričeno idanje ADR 2019 i/ili RID 2019,
    - Zakon o transportu opasne robe (Sl. glasnik br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019) i
    - Katalog sa pitanjima koja su do sada bila na ispitu za Savetnike.

Za polaganje ispita za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, potrebno je još uplatiti republičku administrativnu taksu za ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA i republičku administrativnu taksu za POLAGANJE ISPITA I IZRADU CERTIFIKATA.

Prema ZAKONU O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, Sl. Glasnik RS 98/2020) potrebno je uplatiti:

1) Uplata Republičke administrativne takse za zahtev:

Svrha uplate: R.A.T. zahtev
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 320,00 RSD
Broj Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

2) Uplata Republičke administrativne takse za polaganje ispita i izradu certifikata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta:

Svrha uplate:

Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za savetnika za bezbednost, navod: "ispit za savetnika za bezbednost ADR/RID/ADN", datum održavanja ispita.

Primalac:

Budžet Republike Srbije

Iznos:

Član 15. pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposoblјenosti za savetnika za transport opasnog tereta15.820 RSD 
Za produženje sertifikata o stručnoj osposoblјenosti savetnika za transport opasnog tereta10.540,00 RSD

Broj tekućeg računa:

840-742221843-57

Model:

97

Poziv na broj:

50-016


Moguće je uplatu za ZAHTEV i uplatu za „ISPIT ZA SAVETNIKA“ uplatiti sa jednom uplatnicom.

Kandidati koji žele da pohađaju kurs za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta potrebno je da pripreme sledeća dokumenta i predaju ih prvog dana obuke (a najkasnije poslednjeg dana obuke):

1. Diploma o stepenu stručne spreme (overena fotokopija)
2. Dokaz o radnom iskustvu u transportu opasnog tereta (1 godina za lica sa visokom stručnom spremom i 5 godina za lica sa srednjom stručnom spremom)
Komentar: prihvata se i Potvrda da je lice radilo u preduzeću koje se bavi poslovima u vezi sa transportom opasnog tereta
3. Potvrda o stručnoj osposobljenosti od strane firme koja je uradila obuku (Izdaje “Trigon inženjering”d.o.o.).
4. Fotokopija lične karte (ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom).
5. Dokaz o uplati takse (originalna potvrda o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom Banke).

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon:

Kancelarija:
+381 11 316 16 74
+381 11 77 01 570
+381 64 64 64 140
   E-mail: office@trigoning.rs

Osobe za kontakt:
Ljubomir Petrović, tel: +381 63 25 82 88, e-mail: ljubomir@trigoning.rs
Duško Vujanović, tel: + 381 63 28 00 61, e-mail: dusko@trigoning.rs
Jovana Janković, tel: +381 62 31 88 98, e-mail: jovana@trigoning.rs
Radovan Petrović, tel: +381 65 32 12 142, e-mail: radovan.petrovic@trigoning.rs

 

Do sada je organizovano stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u periodu:
od 02.06.2014. godine do 05.06.2014. godine,
od 09.07.2014. godine do 12.07.2014. godine,
od 16.09.2014. godine do 21.09.2014. godine,
od 29.10.2014. godine do 02.11.2014. godine,
od 04.03.2015. godine do 07.03.2015. godine, ispit 03.04.2015. god,
od 03.06.2015. godine do 07.06.2015. godine, ispit 30.06.2015. god,
od 30.09.2015. godine do 03.10.2015. godine, ispit 30.10.2015. god,
od 04.11.2015. godine do 07.11.2015. godine, ispit 01.12.2015. god,
od 28.01.2016. godine do 31.01.2016. godine, ispit 26.02.2016. god,
od 30.03.2016. godine do 03.04.2016. godine, ispit 27.04.2016. god,
od 16.08.2016. godine do 20.08.2016. godine, ispit 02.09.2016. god,
od 27.10.2016. godine do 01.11.2016. godine, ispit 09.12.2016. god,
od 09.02.2017. godine do 14.02.2017. godine, ispit 03.04.2017. god,
od 17.05.2017. godine do 22.05.2017. godine, ispit 22.06.2017. god,
od 13.09.2017. godine do 18.09.2017. godine, ispit 03.04.2017. god,
od 01.11.2017. godine do 06.11.2017. godine, ispit 07.12.2017. god,
od 21.02.2018. godine do 26.02.2018. godine, ispit 22.03.2018. god,
od 30.05.2018. godine do 04.06.2018. godine, ispit 05.07.2018. god,
od 12.09.2018. godine do 17.09.2018. godine, ispit 11.10.2018. god,
od 20.02.2019. godine do 21.02.2019. godine, ispit 21.03.2019. god,
od 29.05.2019. godine do 03.06.2019. godine, ispit 04.07.2019. god,
od 16.09.2019. godine do 20.09.2019. godine, ispit 10.10.2019. god,
od 02.02.2020. godine do 07.02.2020. godine, ispit 12.03.2020. god. odloženo
       Ispiti održani 25.06.2020. godine i 02.07.2020. godine
od 16.09.2020. godine do 21.09.2020. godine, ispit 08.10.2020. god.
od 02.11.2020. godine do 07.11.2020. godine, ispit 30.11.2020. god.


FOTOGRAFIJE SA OBUKE ZA SAVETNIKE ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs