22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

OBAVEŠTENJE

Vozači i lica koja vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima, mogu pristupiti obuci za OBNOVU ZNANJA u poslednoj godini isticanja važnosti sertifikata i novi sertifikat počinje da važi od trenutka isticanja prethodnog sertifikata.


 


ADR

Napomena:
Zbog izgleda i sadržaja novog sertifikata za vozače koji vrše transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju prema odredbama ADR, počev od 01.01.2013. god. potrebno je da kandidati donesu prvog dana obuke sledeća dokumenta:

  a) Vozačku dozvolu
  b) Ličnu kartu
  c) Dve fotografije dimenzija 35X45mm
  d) Kopiju važećeg sertifikata (za vozače koji polažu obnovu znanja)
  e) Dokaz o uplaćenim administrativnim taksama prema sledećim instrukcijama:

Usvajanjem „Zakona o transportu opasne robe“, Službeni glasnik R. Srbije broj 104/2016, promenili su se uslovi za polaganje ispita za vozače koji vrše transport opasnog tereta u skladu sa ADR. Potrebno je podneti zahtev za ispit u pisarnici Ministarstva sa potrebnim dokumentima, potvrdom o završenoj obuci i taksama za:

1) Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za zahtev:

Svrha uplate: R.A.T. zahtev
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 320,00 RSD
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

 

2) Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse za odgovarajući ispit:

Svrha uplate: Ime i prezime vozača (kada uplaćuje privredno društvo)
– ispit za vozača ADR (upisati datum polaganja ispita)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: Iznos prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama (pojedinačni ili objedinjeni iznos ukoliko se polaže više ispita) (*)
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

 

(*) Iznos uplate prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, tarifni broj 162a ( Sl. gl. RS br. 98/2020 – usklađeni din. izn.) je:

 

- Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe 4.230,00
- Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija) 2.100,00
- Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADRsertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe 2.100,00
- Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija) 1.050,00

 

( ** ) Moguće je jednom uplaticom izvršiti uplatu republičke administrativne takse (RAT) i ispita ADR za vozača i tada treba da piše: Zahtev RAT i rešenje za ispit sa datumom ispita.

Kao dokaz o uplati administrativnih taksi, uz zahtev se prilaže:

 • ZA FIZIČKO LICE (kada uplaćuje kandidat lično): prvi primerak uplatnice (original) overen pečatom pošte ili banke;
 • ZA PRAVNO LICE: potvrda banke o izvršenom nalogu za prenos (original), overena pečatom i potpisom banke, gde je u rubrici svrha plaćanja navedeno ime i prezime kandidata – vozača

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavlјuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe u skladu sa ADR za 2021 godinu. Mesto održavanja ispita je Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3). Tačna satnica održavanja ispita biće objavlјena na dan održavanja ispita.

U slučaju da je na nastavi prisutno više od 20 vozača, postoji mogućnost da ispit bude organizovan van sedišta Ministarstva.

U rasporedu se vidi da su ispiti organizovani dva puta mesečno, po dva dana i to utorkom i sredom.

U utorak polažukandidati koji imaju završen samo osnovni kurs(početni i obnova znanja).

U sredu polažukandidati koji imaju završenosnovni kurs i jedan ili više specijalističkih kurseva(početni i obnova znanja).

U tom slučaju raspored za pripremnu nastavu imaju:

A) Kandidati koji polažu samo osnovni kurs (početni i obnova znanja) u:

 • Subotu u 8h 30min
 • Nedelju u 8h 30min
 • Utorak (na dan polaganja ispita) u 8h

B) Kandidati koji polažu osnovni kurs i neki od specijalističkih kurseva u:

 • Petak (po potrebi i dogovoru)
 • Subotu, u 8h 30min
 • Nedelju, u 8h 30min
 • Ponedeljak, u 8h
 • Sreda (na dan polaganja ispita) prema dogovoru

Potrebno je da kandidati prvog dana obuke donesu dve fotografije dimenzija 35X45mm i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama za polaganje ispita, prema datom uputstvu.

Obuka u ZEMUNU
Za sve dole navedene termine ispita u dane i prema satnici koja je navedena za 2021 godinu, pripremna nastava se izvodi u Zemunu, ulica 22. Oktobra br. 27 (vatrogasni dom) prema datom rasporedu:

Obuka u NOVOM SADU
Nastava se povremeno izvodi i u Novom Sadu, ulica Jovana Subotića br.11, (vatrogasni dom, DVD „Laza Kostić“).

Utvrđeni termini za nastavu i ispit u Novom Sadu:
09.02.2021. od 9:00 časova
10.02.2021. od 9:00 časova
11.02.2021. od 9:00 časova
12.02.2021. od 9:00 časova


Plan ispita za vozače koji vrše transport opasnog terete u skladu sa ADR, u 2021 god.

MESEC
2021

DATUM I VREME ISPITA
za vozače, posle završene ADR obuke u 2021.

Januar

12.01.2021. od 12 časova
13.01.2021. od 12 časova
26.01.2021. od 12 časova
27.01.2021. od 12 časova

Februar

09.02.2021. od 12 časova
10.02.2021. od 12 časova
23.02.2021. od 12 časova
24.02.2021. od 12 časova

Mart

16.03.2021. od 12 časova
17.03.2021. od 12 časova
30.03.2021. od 12 časova
31.03.2021. od 12 časova

April

13.04.2021. od 12 časova
14.04.2021. od 12 časova
27.04.2021. od 12 časova
28.04.2021. od 12 časova

Maj

11.05.2021. od 12 časova
12.05.2021. od 12 časova
25.05.2021. od 12 časova
26.05.2021. od 12 časova

Jun

15.06.2021. od 12 časova
16.06.2021. od 12 časova
17.06.2021. od 12 časova
18.06.2021. od 12 časova

Jul

13.07.2021. od 12 časova
14.07.2021. od 12 časova
27.07.2021. od 12 časova
28.07.2021. od 12 časova

Avgust

10.08.2021. od 12 časova
11.08.2021. od 12 časova
24.08.2021. od 12 časova
25.08.2021. od 12 časova

Septembar

14.09.2021. od 12 časova
15.09.2021. od 12 časova
28.09.2021. od 12 časova
29.09.2021. od 12 časova

Oktobar

12.10.2021. od 12 časova
13.10.2021. od 12 časova
26.10.2021. od 12 časova
27.10.2021. od 12 časova

Novembar

09.11.2021. od 12 časova
10.11.2021. od 12 časova
23.11.2021. od 12 časova
24.11.2021. od 12 časova

Decembar

14.12.2021. od 12 časova
15.12.2021. od 12 časova
28.12.2021. od 12 časova
29.12.2021. od 12 časova


Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

„Trigon inženjering“ d.o.o.

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061


 

ADN - ISPITI

Obaveštenje zainteresovanim u vezi termina za obuku lica koji vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa odredbama ADN, da će kursevi za:

POČETNO POLAGANJE I KURSEVI ZA OBNOVU ZNANJA prema programu za:
 • OSNOVNI KURS o transportu tankerima i
 • OSNOVNI KURS - kombinacija transporta suvog tereta i transporta tankerima, biti organizovani prema navedenim programima u sledećim terminima:

  petak 26.02.2021.god. u 16,00 h do 21,00 h
  subota 27.02.2021.god. u 8,30 h do 16,00 h
  nedelja 28.02.2022.god. u 8,30 h do 16,00 h
  ponedeljak 01.03.2021.god. u 16,00 h do 21,00 h

  Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidate koji polažu prema programu početne obuke biće organizovan posle završene obuke u terminu koje odredi Komisija. Nastojaćemo da to bude dan ili dva posle završene obuke. Ispit se održava u zgradi SIV III, Novi Beograd, Omladinskih brigada br.1 u vremenu koje će biti naknadno određeno.

  Za kandidate koji polažu prema programu za obnovu znanja (imaju važeći sertifikat na dan ispita), ispit će biti organizovan poslednjeg dana obuke u prostorijama organizatora obuke.

  NAPOMENA 1:

  Potrebno je da kandidati prvog dana obuke dostave sledeće dokumenta:

  • Fotokopiju diplome o školskoj spremi
  • Fotokopiju lične karte
  • Fotokopiju ADN sertifikata (za kandidate koji polažu kurs za obnovu znanja)

  NAPOMENA 2:

  Za polaganje ispita pored cene obuke, potrebno je izvršiti uplatu sledećih administrativnih taksi (ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, Sl. Glasnik RS 98/2020 – usklađeni din. izn.):

  1) Republička administrativna taksa za zahtev
  Svrha uplate: Svrha uplate: R.A.T. zahtev, (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata)
  Iznos: 320 din.
  Primalac: Budžet Republike Srbije
  Broj računa: 840-742221843-57
  Po modelu: 97
  Poziv na broj: 50-016

  2) Za ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposoblјenost kandidata za lice sa sertifikatom ADN i izdavanje sertifikata ADN:
  Početna obuka: 10.540 din.
  Obnova znanja: 5.280 din.
  Svrha uplate: "ispit za ADN", (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata koji polaže ispit)
  Primalac: Budžet Republike Srbije
  Broj računa: 840-742221843-57
  Po modelu: 97
  Poziv na broj: 50-016

  Moguće je uplatu za ZAHTEV i uplatu za „ISPIT ZA ADN“ uplatiti sa jednom uplatnicom.

  NAPOMENA 3:

  U navedenim terminima pripremna nastava se organizuje u Zemunu, ulica 22. Oktobra br.27 (vatrogasni dom i DVD "Matica").

  Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

  011/316-16-74

  Kontakt osobe:
  Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
  Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

   


   

  SAVETNICI

  Termini za obuku Savetnika za bezbedan transport opasnog tereta u skladu sa ADR/ADN/RID nalaze se na stranici “STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA: SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA”.

  Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

  011/316-16-74

  Kontakt osobe:
  Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
  Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

   

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs