22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA KOJI VRŠE TRANSPORT OPASNOG TERETA I LICA KOJA RUKUJU OPASNIM TERETOM U SKLOPU TRANSPORTNOG PROCESA PREMA ODREDBAMA ADR-a

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road((Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 59/72 i 8/77, „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 2/10 i 14/13).

Opasan teret klasifikovan na osnovu ADR-a i Preporuka UN, zabranjen je za transport, osim pod uslovima koji su u ADR-u i nacionalnom zakonodavstvu propisani.

Opasne materije u transportu predstavljaju opasan teret koji u većini slučajeva čini opasna roba. Podela je izvršena na osnovu fizičko-hemijskih osobina i za vreme transporta u drumskom saobraćaju razvrstavaju se u 13 klasa, do broja devet:

Klasa 1 Eksplozivne materije i predmeti
Klasa 2 Gasovi
Klasa 3 Zapaljive tečne materije
Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije, materije podložne polimerizaciji i eksplozivne čvrste materije umanjene osetljivosti
Klasa 4.2 Samozapaljive materije
Klasa 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove
Klasa 5.1 Oksidirajuće materije
Klasa 5.2 Organski peroksidi
Klasa 6.1 Otrovne materije
Klasa 6.2 Zarazne materije
Klasa 7 Radioaktivni materije
Klasa 8 Nagrizajuće materije
Klasa 9 Ostale opasne materije i predmetiSvaka od navedenih klasa prikazana je i vizuelno odgovarajućom listicom opasnosti:

Prema izdanju ADR 2019, pravila za transportni proces sa opasnim teretom se primenjuje u 50 država (Ugovorene strane):
Albanija, Andora, Austrija, Azerbejdžan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Gruzija, Mađarska, Irska, Island, Italija, Kazahstan, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksenburg, Malta, Maroko, Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Tadžikistan, Tunis, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

OBUKA VOZAČA KOJI VRŠE TRANSPORT OPASNOG TERETA I LICA KOJA RUKUJU OPASNIM TERETOM U SKLOPU TRANSPORTA

Obavezu definišu
• ADR
• Nacionalna regulativa i

Poglavlje 1.3 ADR
„Lica zaposlena kod učesnika u transportu opasne robe u smislu poglavlјa 1.4ADR čije područje rada obuhvata transport opasne robe, moraju biti obučena u vezi sa zahtevima, koje transport opasne robe postavlјa u okviru njihovih radnih obaveza i odgovornosti.“

Pododeljak 8.2.1.6 ADR
„Svi sertifikati o stručnoj osposoblјenosti koji su usaglašeni sa zahtevima iz ovog odelјka i koji su izdati u skladu sa 8.2.2.8 od strane nadležnog organa ugovorne strane, moraju biti priznati od strane nadležnih organa ostalih ugovornih strana, u toku čitavog perioda važnosti sertifikata.“

Nacionalna regulativa u vezi transporta opasnog tereta:
• Zakona o transportu opasne robe (Sl. Glasnik br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog Zakona.


Zakon o transportu opasne robe (izvodi)

Član 1

Ovim zakonom se uređuju uslovi za obavlјanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, zahtevi u odnosu na ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, odnosno prevozno sredstvo namenjeno za transport opasne robe, uslovi za imenovanje tela koja ispituju i kontrolišu ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, odnosno vozilo za transport opasne robe, uslovi za ovlašćivanje tela koja ispituju i kontrolišu brod za transport opasne robe, nadležnosti državnih organa i organizacija u transportu opasne robe, uslovi i obaveze koje treba da ispune učesnici u transportu opasne robe, nadzor, kao i druga pitanja koja se odnose na transport opasne robe.

Član 2

Ovaj zakon se ne primenjuje na:

  1. transport opasne robe morem pomorskim brodovima koji viju zastavu Republike Srbije, odnosno transport opasne robe pomorskim plovnim putevima koji čine deo unutrašnjih vodnih puteva;
  2. transport opasne robe skelama koje isklјučivo prelaze unutrašnji vodni put ili luku;
  3. transport opasne robe koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlјa za potrebe svoje delatnosti isklјučivo u zatvorenoj tehničko-tehnološkoj celini (fabrički krug, skladište i slično);
  4. transport opasne robe koji se obavlјa prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

I. OSNOVNA PRAVILA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE

Član 4.


(1) Transport opasne robe na teritoriji Republike Srbije obavlјa se u skladu sa odredbama sledećih potvrđenih međunarodnih ugovora:
  1. Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 59/72 i 8/77, „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 2/10 i 14/13), sa naknadnim izmenama i dopunama;
  2. Konvencija o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF) od 9. maja 1980. godine, Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/84, „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/93, „Službeni glasnik RS”, broj 102/07 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 1/10, 2/13 i 17/15), sa naknadnim izmenama i dopunama;
  3. Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) od 26. maja 2000. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 3/10, 1/14 i 7/15), sa naknadnim izmenama i dopunama.
(2) Potvrđeni međunarodni ugovori iz stava 1. ovog člana primenjuju se na transport opasne robe u međunarodnom transportu, u delu koji se obavlјa na teritoriji Republike Srbije, kao i na transport opasne robe koji se obavlјa u celini na teritoriji Republike Srbije.

Prijem na transport opasne robe

Član 5.


Opasna roba može da se primi na transport, pod uslovom da je njen transport dozvoljen u skladu sa ADR/RID/ADN, ovim zakonom i podzakonskim aktima koji su doneti na osnovu ovog zakona.

ADR (izvodi) - Poglavlje 8.2

Vrste kurseva za osposobljavanje kandidata koji vrše transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju


Struktura osposobljavanja vozača koji vrše transport opasnog tereta.


Preduzeće „TRIGON INŽENJERING“ d.o.o. ima ovlašćenje Ministarstva saobraćaja, Uprava za transport opasnog tereta, broj 153-00-09/2013-01-1 od 01.04.2013.god. da vrši stručno osposobljavanje vozača za transport opasnog tereta prema odredbama ADR-a i propisima R. Srbije.


Uzorak certifikata za vozača koji je stručno osposobljen za transport opasnog tereta prema Osnovnom programu i specijalističkom za transport u cisternama i transport eksploziva (izdaje se posle 31.12.2012.)


Zakon o transportu opasne robe

Obaveze koje se odnose na više učesnika transporta opasne robe u drumskom saobraćaju

Član 28. stav 5


Učesnici u transportu u drumskom saobraćaju dužni su da obezbede da svi učesnici koji učestvuju u transportu opasne robe završe obuku u skladu sa odeljkom 8.2.3 ADR.

II Savetnik za bezbednost

Član 37. stav 4


Savetnik za bezbednost ima pečat kojim overava godišnji izveštaj, izveštaj o vanrednom događaju i drugi izveštaj, kao i potvrdu o položenom stručnom ispitu nakon obuke zaposlenog koji rukuje opasnom robom.Izgled i sadržaj Potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta definisani su Pravilnikom o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta, “Službeni glasnik RS”, br. 42/2013.


KANDIDATI ZAINTERESOVANI ZA OSPOSOBLJAVANJE MOGU DA SE PRIJAVE POPUNJAVANJEM OBRASCA PRIJAVE ILI POZIVANJEM TELEFONA BR:

011/316 16 74 (iz inostranstva XX 381 11 316 16 74)
063/258 288 Ljubomir Petrović
063/280 061 Duško Vujanović


BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs